Nonicoclolasos

Är tilliten genetiskt bestämd?

Vad bestämmer tillitens omfattning i ett samhälle? Vad gör att över 60 procent av svenskarna litar på människor i allmänhet, medan bara 3 procent av invånarna på Kap Verde gör det? Frågan är intressant eftersom tillit verkar kunna ge upphov till en rad positiva effekter. Som klargörs i boken Generating Social Capital finns det en kulturell och en institutionell skola. Den förra ser tilliten som svårpåverkbar och bestämd av historia, traditioner och kultur; den senare ser tilliten som bestämd av moderna institutioner såsom välfärdsstatens regelverk och rättsstatens kvalitet. Nu indikerar en ny studie, ”A Genetic Basis for Social Trust”, publicerad i Political Behavior, att tilliten i hög grad kan vara genetiskt bestämd:

We use data collected from samples of monozygotic and dizygotic twins to estimate the additive genetic, shared environmental, and non-shared environmental components of trust. Our results show that the majority of the variance in a multi-item trust scale is accounted for by an additive genetic factor. On the other hand, the environmental influences experienced in common by sibling pairs have no discernable effect; the only environmental influences appear to be those that are unique to the individual. Our findings problematise the widely held view that the development of social trust occurs through a process of familial socialization at an early stage of the life course.

I den mån detta stämmer är det inte helt enkelt att påverka tillitsnivån i ett samhälle genom medvetna åtgärder (förutom kanske att uppmuntra invandring från länder med hög tillitsnivå). Vad gäller kausalitet kan då tidigare studier, som påvisar att tilliten påverkas på kort sikt av institutioner och annat, snarare tolkas som att effekten går från tillit till institutioner och inte tvärtom. Det är då tillit som ger välfärdsstat och inte välfärdsstat som ger tillit, vilket bl.a. Bo Rothstein hävdar.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Annonser

Written by Niclas Berggren

28 juni 2010 den 5:31

13 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Om jag förstår detta rätt så visar man att det inom ett och samma samhälle finns relativa skillnader mellan olika individer som förklaras av genetik.

  Den ganska uppenbara förståelsen kan man inte använda för att hävda att relativa skillnader mellan olika samhällen förklaras av genetik. (Det kan förstås vara så men det påvisas inte av dessa uppgifter i min mening)

  Sedan har vi ju epigenetiken också, kan den vara en förklaringsfaktor? Det finns många fler frågor än svar i min mening.

  Daniel

  28 juni 2010 at 13:08

 2. om gener är huvudorsaken bör inte tilliten ändra sig över tiden i longtudinella studier. Gör den det?

  Martin

  28 juni 2010 at 14:47

 3. Martin, som jag har förstått det är tidsvariationen i tillitsdata inom ett land liten.

  Nek:are

  28 juni 2010 at 14:53

 4. I Tyskland visades redan på femtiotalet att tilliten troligen inte är genetisk. När ankungar kläcks så accepterar de första rörliga föremål som sin mor. Tilliten skulle alltså vara förvärvad.
  Föräldrarnas och de omgivande vuxnas beteende skapar mer eller mindre tillit till närnätet, hur tillit skapas till politiker är dock en annan fråga…

  Kristian Grönqvist

  28 juni 2010 at 19:14

 5. Den viktigaste förklaringen till variation i tillit länder emellan bör väl ändå ligga i huruvida folk har orsak att lita på andra eller inte (i sin tur styrt av institutioner; brottlighet/korruption/…).

  Variation i tillit individer emellan kan däremot säkert till stor del förklaras av gener. Vilket inte alls förringar det inflytande institutioner har. Att höja den allmänna tillitsnivån i ett land görs inte svårare av att individuella skillnader kan förklaras av genetik.

  Veronika

  29 juni 2010 at 21:43

 6. Jag förstår inte riktigt, vad menar du med ”allmänna tillitsnivån”? Är inte den ett resultat av hur individer litar på varandra? Om den tilliten beror på gener borde väl också den ”allmänna tilliten” bero på gener?

  Jan

  29 juni 2010 at 22:03

 7. Jan:
  Ett exempel: Variation i utbildningsnivå (mellan individer) kan till viss del förklaras av gener*. Men när det gäller variation i ”allmän utbildningsnivå”, dvs. på landsnivå, är gener knappast en särskilt viktig faktor. Då är det snarare statens satsningar på utbildning som spelar roll. Alltså: Att förklara skillnader på landsnivå är helt distinkt från att förklara skillnader på individnivå (eftersom individuella skillnader kan ta ut varandra när du aggregerar till landsnivå).

  *Detta är något jag antar.

  Veronika

  29 juni 2010 at 22:20

 8. Men varför anta att de tar ut varandra? Det finns väl systematiska genetiska skillnader mellan länder?

  Jan

  29 juni 2010 at 22:32

 9. Dom genetiska skillnaderna behöver inte ta ut varandra fullständigt på landsnivå, men säkerligen till stor del. Det är mycket möjligt att gener spelar roll också för att förklara skillnader mellan länder. Min poäng är att genetisk betingelse av en egenskap (tillit) på individnivå, inte innebär att institutioner spelar någon mindre roll för att förklara skillnader på landsnivå.

  Veronika

  29 juni 2010 at 22:49

 10. Sådana här studier måste som Daniel understyrker tolkas försiktigt. De säger vilken roll genera spelar givet en viss miljö, inte vilka effekter en annan miljö skulle kunna ha.

  Johan Richter

  29 juni 2010 at 23:18

 11. Veronika

  Menar Du att tilliten till att Gud hjälper Dig i nöd är ens lite genetisk?
  Själva begreppet tillit är väl en inprogrammerad detalj i vårt varseblivningssystem som antingen förstärks eller försvagas av reella fakta, berättelser eller vidskepelse, vilket troligen gör att ett folks erfarenheter av olika universella ”sanningar” skiljer sig från ett annats beroende på hur ”sanningarna” hanterats av styret.

  Kristian Grönqvist

  29 juni 2010 at 23:31

 12. Kristian Grönqvist,
  Jag tror att ”tillit till Gud” kan förklaras (bland annat) av gener, men jag tror inte att USA är mer religiöst än Sverige på grund av genetiska skillnader mellan folken. (Vet inte om det var ett svar på frågan dock..)

  Veronika

  29 juni 2010 at 23:39

 13. Bra att vi förutom att hålla på att elda upp dom sociala fundamenten för tillit i Sverige kanske även förstör dom genetiska… Finns det någon genetisk predisponering för självdestruktivitet kan man undra?

  Nephilim´s Wings

  30 juni 2010 at 13:16


Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: